Documentația minimă recomandată a fi transmisă la începerea proiectării structurii de rezistență

Ingineri Asociati Construct
 1. Certificatul de Urbanism (CU) de Autorizarea Lucrărilor de Construire (valabil) emis de Primăria la care terenul este cadastrat.

De ce este important CU? – stabilește condițiile urbanistice și de amplasament în vederea autorizării lucrărilor de construire. Stabilește documentația minimă tehnică ce urmează a fi realizată și avizele minime ce trebuie obținute în vederea autorizării lucrărilor de construire.

 1. Extrasul de carte funciară (CF) emis cu cel mult 30 zile înaintea începerii proiectului de structură și planul de încadrare în zonă.

De ce este important CF? – stabilește vecinătățile și regimul de proprietate, de asemenea accesul în proprietate. Dacă există neconcordanțe între CF și CU se poate solicita actul de proprietate în copie.

 1. Planul de ridicare topografică ce va cuprinde curbele de nivel, puncte caracterizare de coordonatele XYZ, și construcțiile din amplasament sau vecine .

De ce este important planul de ridicare topo? – clarifică situația din amplasament și situația orografică a amplasamentului. În baza acestui plan se va stabili poziția pe verticală a clădirii față de teren (poziția relativă în raport cu terenul natural a cotei ±0.00), implicit a fundațiilor.

 1. Tema de proiectare înaintată biroului de arhitectură, când este cazul.

De ce este important tema de proiectare? – clarifică cerințele de performanță a viitoarei construcții solicitate de client și posibilitățile de realizare.

 1. Sluția de arhitectură agreată cu clientul, compusă din minim:
 1. planuri de nivel de nivel cu indicarea grosimilor de pereți, cotarea de golurilor de uși și ferestre (parapet, lungime, înălțime etc.);
 2. poziția cotei ±0.00, în cote relative față de CTN și cote absolute;
 3. planul de acoperiș sau șarpantă, cu indicarea pantelor și straturilor de acoperiș;
 4. secțiuni de arhitectură minim 2, cu stabilirea înălțimilor de nivel, cotare pe verticală și orizontală, straturile de finisaje;
 5. fațade, cu stabilirea poziției de goluri și cotarea acestora, cotare pe verticală, finisaje și grosimi de finisaj;
 6. specificarea gradului de rezistență la foc pentru elementele structurale;
 7. aspecte speciale solicitate de beneficiar sau autoritățile de avizare ce nu apar în soluția de arhitectură.

De ce este importantă soluția de arhitectură? – clarifică materializarea ca formă, funcțiune și volum a solicitării clientului prin tema de proiectare.

 1. Studiul geotehnic ce cuprinde caracteristicile fizice și chimice ale terenului pe care urmează a fi amplasată construcția, ce va cuprinde minim următoarele date:
 1. foraje cu adâncimea proporționale cu înălțimea clădirii;
 2. determinări de laborator;
 3. caracteristici fizice și chimice ale straturilor geologice;
 4. nivelul apelor subterane;
 5. caracteristici chimice de influență asupra fundațiilor (unde este cazul).

De ce este important studiu geotehnic? – clarifică condițiile și posibilitățile de construire în amplasament a viitoarei construcții.

 1. Tema de proiectare pentru instalații ce cuprinde descrierea viitoarelor echipamente și trasee de instalații. După caz, planul de rețele exterioare.

De ce este importantă tema de proiectare pentru instalații? – clarifică poziții de echipamente, dimensiuni viitoare de goluri în elementele ce compun ansamblu structurii de rezistență.

 1. Alte studii (când este cazul), cum ar fi:
 1. studiu istoric;
 2. scenariu de securitate la incendiu;
 3. studiu energetic;
 4. studiu de însorire;
 5. studii de flux tehnologic;
 6. cerințe particulare de performanță impuse de client sau firme de asigurare.

De ce sunt importante aceste studii, după caz? – clarifică cerințele de performanță pe care structura de rezistență (sau elementele structurale) trebuie să le atingă.

 1. Note:
 • În cazul clădirilor existente pe lângă cele menționate mai sus se adaugă:
  • Planuri de releveu.
  • Expertiza tehnică.
  • Date din cartea tehnică (planuri, memorii, expertize etc.), unde aceasta există.
  • Studii de materiale.
  • Decopertării de fundații.
  • Relevee ale vecinătăților (unde este cazul).
  • Planuri de rețele exterioare.
  • Fotografii din amplasament
  • Releveu de degradări.
 • În completare se poate parcurge pașii de obținere AC.

Documentația minimă recomandată a fi transmisă la începerea unei expertize tehnice

 1. Certificatul de Urbanism (CU) de Autorizarea Lucrărilor de Construire (valabil) emis de Primăria la care terenul este cadastrat.
 2. Extrasul de carte funciară (CF) emis cu cel mult 30 zile înaintea începerii expertizei.
 3. Planul de încadrare în zonă din care să reiasă construcțiile din amplasament și/sau vecine.
 4. Planul de ridicare topografică ce va cuprinde curbele de nivel, puncte caracterizare de coordonatele XYZ, și construcțiile din amplasament sau vecine.
 5. Planul de construcții/ rețele subterane din care să reiasă construcțiile subterane și/ sau rețelele subterane (după caz).
 6. Proiectul de structură original, care a stat la baza realizării construcției, sau componente din el extrase din cartea tehnică (după caz).
 7. Planurile de releveu de arhitectură, care vor cuprinde planuri, secțiuni și fațade.
 8. Studiu de soluție arhitecturală agreată cu clientul, compus din minim:
  1. planuri de nivel cu zonele de intervenție;
  2. poziția cotei ±0.00, în cote relative față de CTN și cote absolute;
  3. secțiuni de arhitectură minim 2, cu stabilirea înălțimilor de nivel;
  4. fațade, cu stabilirea poziției de goluri, finisaje și grosimi de finisaj;
  5. specificarea gradului de rezistență la foc pentru elementele structurale;
  6. aspecte speciale solicitate de beneficiar sau autoritățile de avizare ce nu apar în studiul de arhitectură.
 9. Studiul geotehnic ce cuprinde caracteristicile fizice și chimice ale terenului pe care urmează a fi amplasată construcția și decopertări la fundații, ce va cuprinde minim următoarele date:
  1. foraje cu adâncimea proporționale cu înălțimea clădirii;
  2. determinări de laborator;
  3. caracteristici fizice și chimice ale straturilor geologice;
  4. nivelul apelor subterane;
  5. caracteristici chimice de influență asupra fundațiilor (unde este cazul);
  6. sondaj la nivelul fundațiilor.
 10. Studii privind materiale existente – determinări distructive sau nedistructive, se stabilesc de comun acord cu expertul.
 11. Descrieri din istoricul clădirii ce nu apar în cartea tehnică sau jurnalul de evenimente a clădirii, cum ar fi reparații după cutremure, consolidări locale, modificarea unor spații etc. (după caz).
 12. Tema de proiectare pentru instalații ce cuprinde descrierea viitoarelor echipamente și trasee de instalații, planul de rețele exterioare (după caz).
 13. Alte studii (când este cazul), cum ar fi:
  1. studiu istoric;
  2. scenariu de securitate la incendiu;
  3. studiu energetic;
  4. studiu de însorire;
  5. studii de flux tehnologic;
  6. cerințe particulare de performanță impuse de client sau firme de asigurare.

 

Notă:
În completare se poate parcurge: Abordarea proiectelor cu expertiză tehnică.