Tipuri de expertize și semnificații

 1. Expertiză de evaluare seismică cu lucrări de consolidare sau fără lucrări de consolidare (cu lucrări de restaurare)

Expertizele de evaluare seismică presupune evaluarea structurii de rezistență existente a unei clădiri la acțiuni seismice, conform cerințelor și standardelor de la momentul evaluării. Au ca scop evaluarea riscului, nivelului de siguranță la care se află structura de rezistență în situația unui seism de proiectare. În baza unui raport de expertiză pot fi necesare măsuri de consolidare sau nu. Expertiza specifică măsurile de consolidare necesare, nu proiectează aceste măsuri. Proiectarea măsurilor și detalierea pentru execuție se face într-o etapă diferită și de ingineri diferiți, nu de către expert.

fig. 1 Imobil S+P+2E – expertiză tip 1

 1. Expertiză de evaluare seismică pentru extindere și/ sau supraetajare

Expertizele de evaluare seismică pentru extindere presupun evaluarea structurii de rezistență existente a unei clădiri la acțiuni seismice în contextul sarcinilor noi pe care le aduce extinderea. În mod curent extinderea vine și cu o remodelare a structurii existente. Expertiza va cuprinde și această remodelare. Expertiza va menționa măsurile necesare în vederea realizării lucrărilor de extindere. În cadrul expertizei nu se va realiza proiectarea măsurilor de intervenție, proiectarea se va face într-o etapă diferită și de ingineri diferiți, nu de către expert.

 1. Expertiza tehnică la acțiuni gravitaționale

Expertiza evaluează local elementele structurale sub incidența acțiunilor gravitaționale. Se realizează pentru:

 1. clădiri pentru care expertul apreciază, motivat, vulnerabilitatea acestora la acțiuni gravitaționale ca fiind determinantă pentru îndeplinirea cerinței fundamentale “rezistență mecanică și stabilitate” – această situație cuprinde, de exemplu, cazurile clădirilor situate în zone seismice de intensitate redusă supuse la acțiuni gravitaționale mari sau cazul clădirilor care prezintă vulnerabilități evidente de conformare structurală la acțiunea gravitațională;
 2. subansamble de clădiri sau elemente structurale pentru care expertul apreciază motivat, vulnerabilitatea acestora la acțiuni gravitaționale ca fiind determinantă pentru îndeplinirea cerinței fundamentale “rezistență mecanică și stabilitate”.

Expertiza va evalua efectul asupra elementelor structurale, a fundațiilor și a terenului a acțiunilor gravitaționale.

Această expertiză tehnică poate fi utilizată numai pentru efectuarea de lucrări de intervenție locale, pentru creșterea siguranței la acțiuni gravitaționale, care nu modifică răspunsul structural de ansamblu la acțiuni seismice.

 1. Expertiza tehnică pentru realizarea de clădiri în zona adiacentă clădirilor existente (cunoscută și sub numele de expertiză la calcan)

Este o expertiză care nu tratează efectul acțiunii seismice asupra structurii, tratează local elementele (clădirile) adiacente construcției ce se propune a fi construită și influența lucrărilor de execuție asupra clădirii învecinate. Expertiza poate fi însoțită de un raport de expertiză Af privind lucrările de excavații și sprijinire unde acestea sunt necesare.

Situații în acre se realizează o astfel de expertiză:

 1. edificarea unei clădiri noi în zona adiacentă a unor construcții existente situate pe aceeași proprietate sau dincolo de limita de proprietate – această situație cuprinde și cazul amplasării sistemelor de sprijinire sau a efectuării săpăturilor în zona adiacentă a clădirilor existente.
 2. alipirea la calcan a clădirii noi, cu cel puțin o latură alăturată situată în zona adiacentă a construcțiilor existente – această situație nu cuprinde și cazul supraetajării unei clădiri existente situată în zona adiacentă a clădirilor existente;
 3. alipirea la calcan a clădirii noi, având aceeași cotă de fundare cu cea a construcțiilor existente cu care se învecinează în mod direct.
 1. Expertiza tehnică pentru un element structural

Expertiza evaluează local rezistența unui element ca urmare a intervențiilor locale, sau degradări în exploatare. Degradările pot fi datorate condițiilor de mediu sau de exploatare.

Exemple:

 1. schimbarea configurației unui element de construcție cu importanță secundară, cu păstrarea nivelului de încărcare transmis către elementele pe care reazemă – această situație cuprinde cazurile de schimbare a configurației pentru rigle sau stâlpi de închidere, cu rol de preluare a sarcinilor din vânt și greutate proprie, pane, grinzi secundare ale planșeelor, practicarea sau închiderea golurilor din planșeele din beton armat sau alte materiale dacă prin această intervenție nu este afectată comportarea acestora de diafragmă orizontală, reconfigurarea rampelor de scară, etc;
 2. înlocuirea unui element de construcție sau desființarea unui element de construcție cu importanță secundară – această situație cuprinde cazurile de înlocuire unor elemente de construcție, cu elemente cu proprietăți similare. Se exemplifică cazurile specifice structurilor prefabricate sau metalice, de exemplu înlocuirea unei contravântuiri metalice avariate ca urmare a impactului cu un utilaj, etc.
 3. remodelarea unei părți de clădire, cu păstrarea nivelului și a schemei de încărcare – această situație cuprinde cazurile de remodelare structurală a unei mansarde sau a ultimului etaj al unei clădiri, precum și remodelarea elementelor structurale ale acoperișului unei clădiri;
 4. schimbarea cu caracter local a configurației încărcărilor la nivelul planșeelor clădirii, în cadrul anvelopei încărcărilor considerată la proiectare – această situație cuprinde cazurile de schimbare a funcțiunii spațiului situat la parterul unei clădiri fără subsol, de modificare a poziției unor utilaje sau echipamente amplasate pe planșeele clădirii, schimbarea finisajelor planșeelor, etc.

În situația unei degradări locale – solicitarea unei astfel de expertize reiese din urmărirea curentă a construcției în urma unor evenimente excepționale de exploatare (ninsori, ploi abundente, vânt puternic, loviri cu utilaje în stâlpi sau grinzi etc.).

 1. Expertiza tehnică pentru reconfigurarea pereților nestructurali în clădirile existente

Nu este o expertiză seismică, cunoscută ca și expertiză pentru modificări interioare, expertiza evaluează local:

 1. impactul desfacerilor pereților existenți;
 2. modul de interacțiune a pereților existenți cu structura;
 3. impactul și interacțiunea pereților propuși asupra elementelor structurale ;
 4. măsurile de fixare și stabilitate a componentelor nestructurale (pereților propuși și rămași) la acțiuni seismice.

La clădirile existente, cel puțin la cele realizate până în anii 2000-2004, proiectarea componentelor nestructurale la acțiuni perpendiculare pe planul lor (din seism) se făcea rar, doar dacă acestea erau mari. Astfel, intervențiile de modificări interioare la pereții de compartimentare în apartamente, poate duce la intervenții de susținere a pereților de compartimentare la acțiuni perpendiculare pe planul lor.

 1. Expertiza tehnică pentru reabilitarea termică a clădirilor

Nu este o expertiză seismică, are ca scop evaluarea integrității elementelor de fațadă și acoperiș, a stratului suport pentru reabilitarea termică. Dispune măsurile de intervenție la pereții de închidere (componentele de fațadă – pereți, parapeți, balcoane, decorațiuni atașate etc.) ce sunt necesare pentru a realiza lucrările de reabilitare.

 1. Expertiza tehnică pentru creșterea securității la incendiu a clădirilor (avizare ISU)

Nu este o expertiză seismică, expertiza evaluează local și global următoarele aspecte:

 1. impactul lucrărilor de amenajare interioară în vederea respectării criteriilor ISU să nu afecteze rezistența și stabilitatea construcției existente;
 2. nivelul de rezistență la incendiu a elementelor structurale;
 3. modul de fixare a instalațiilor și echipamentelor necesare stingerii incendiului;
 4. impactul lucrărilor de traversare a plăcilor de către instalații specifice;
 5. măsurile de protecție a elementelor structurale pentru creșterea RI acolo unde este cazul.
 6. Expertiza tehnică pentru alte tipuri de acțiuni decât cea seismică

Este o expertiză locală, are ca scop evaluarea integrității elementelor ca urmare a unor acțiuni din exploatare altele decât cea din seism. Solicitarea unei astfel de expertize reiese din urmărirea curentă a construcției în urma unor evenimente de exploatare (ninsori, ploi abundente, vânt puternic, loviri cu utilaje în stâlpi sau grinzi, fenomene de curgere lentă sau contracție a betonului etc.), sau din suplimentarea de sarcini ca urmare a dotări sau retehnologizării clădirii.

 1. Expertiza tehnică pentru creșterea masei clădirilor      

Este o expertiză locală, are ca scop evaluarea integrității elementelor ca urmare a creșterii masei, cum ar fi:

 1. schimb de finisaj;
 2. dispunere panouri fotovoltaice pe acoperiș;
 3. dispunere echipamente de instalații pe acoperiș sau atașate;
 4. schimb de funcțiune și dotări.

Expertiza este locală dacă sunt îndeplinite următoarele aspecte:

 1. variația totală de masă este mai mică decât 0,2% din masa suprastructurii utilizată la proiectarea clădirii, corespunzătoare valorilor caracteristice ale încărcărilor și variația oricărei mase de nivel este mai mică decât 1% din masa de nivel utilizată la proiectarea clădirii, corespunzătoare valorilor caracteristice ale încărcărilor;
 2. clădirile la care se solicită o astfel de expertiză sunt realizate astfel încât au diafragme orizontale rigide și rezistente la acțiuni în planul lor, la fiecare nivel.
 1. Expertiza tehnică pentru continuarea lucrărilor de construire

Este o expertiză care se realizează la construcții la care a fost întreruptă execuția o perioadă lungă de timp cu reluarea lucrărilor de execuție la un obiectiv în curs de construire, după expirarea valabilității autorizației de construire, fără modificarea documentației tehnice inițiale ce a stat la baza autorizării și execuției obiectivului. Sau construcții în curs de execuție la care au fost sesizate abateri de execuție, de asemenea fără modificarea lucrărilor autorizate.

Expertiza are ca scop stabilirea nivelului de afectare a integrității elementelor structurale sau componentelor de material ca urmare a perioade lungi de timp la care au fost expuse intemperiilor și măsurile ce se impun de remediere a anumitor defecte la reluarea lucrărilor de construire.

În cazul abaterilor de execuție, expertiza are rolul de a evalua impactul acestor abateri asupra comportării elementelor structurale. Abaterile se pot încadra după cum urmează:

 

Tip de abateri Specific normativ Specific tehnic
Reduse Sunt în limitele reglementate. NU afectează funcțiile proiectate ale elementului (stabilitate, rigiditate, rezistență, ductilitate).

NU afectează comportarea sistemului structural la acțiunile considerate în exploatare.

Moderate Nu depășesc cu mai mult de 10% limitele reglementate. Afectează o parte din funcțiile proiectate ale elementului (stabilitate, rigiditate, rezistență, ductilitate).

NU afectează comportarea sistemului structural la acțiunile considerate în exploatare.

Grave Depășesc cu mai mult de 10% limitele reglementate Modifică funcțiile proiectate ale elementului (stabilitate, rigiditate, rezistență, ductilitate).

Afectează comportarea sistemului structural la acțiunile considerate în exploatare.

Foarte Grave Nu se pot încadra Modifică funcțiile proiectate ale elementului (stabilitate, rigiditate, rezistență, ductilitate).

Modifică comportarea sistemului structural la acțiunile considerate în exploatare.

 

Expertizele de la 3 la 10 pot presupune transformarea în expertiză seismică la solicitarea expertului ca urmare a investigațiilor realizate.

Expertiza de la punctul 11 poate fi de tip expertiză seismică dacă la reluarea lucrărilor se dorește extinderea construcției din amplasament.

 1. Expertiza tehnică pentru demolarea clădirilor

Este o expertiză care se realizează la lucrări de demolare parțială sau completă a unei construcții. Are ca scop stabilirea modului și metodelor de demolare. De asemenea, impactul pe care poate să-l aibă demolarea asupra construcțiilor vecine. După caz, se stabilesc criteriile de depozitare, reciclare sau distrugere a materialelor componente în acord cu cerința fundamentală – igienă, sănătate și mediu înconjurător.